Historie obce Libomyšl

První písemný zápis z historie obce je z roku 1370, toto místo však bylo osídleno již mnohem dříve. Úrodná půda, chráněná v podstatě ze všech stran zalesněnými kopci, poskytovala útočiště již pravěkým osadníkům. Celá oblast Českého Krasu a údolí řeky Litávky je také proto dnes vyhledávaným místem pro archeologické nálezy a na své si zde přijdou dokonce i sběratelé trilobitů.

Obec samotná, resp. její historická část, je uspořádána do tvaru oválného půdorysu a množství domů je zachováno ve své původní podobě z 19. století. Zajímavými stavbami jsou kupříkladu dům č.p. 1 s pěknou vstupní branou s kamenným ostěním, která byla zbudována právě na začátku 19. století. Za pozornost stojí i bývalý hospodářský objekt, v č.p. 6, kde jsou ukryté zbytky středověké tvrze. Nejstarší dochovaný objekt v obci je dům č.p. 33, zde byste mohli spatřit dokonce roubenou světnici. V Libomyšli dále můžete spatřit bývalý Šoušův mlýn, který byl v roce 1924 postaven v novorenesančním slohu, dvě kapličky, pomník Mistra Jana Husa a také památník obětem první i druhé světové války.

Snad nejvýznamějším historickým místem v bezprostředním okolí obce je při jejím východním okraji vrch Hrádek. Jde o uměle vytvořený val, zhruba z doby 5. století př.n.l. V této pravěké mohyle je pravděpodobně ukrytá hrobka významného velmože, pokud by se to potvrdilo, byl by to nález jedné z největších mohyl v Evropě. Každopádně jde o jakési působivé kultovní pravěké místo. Na vrcholu Hrádku byla později postavena gotická tvrz a ke konci 17. století kaple, která byla zasvěcena sv. Jiří. V současné době stojí na vrcholu kopce památná lípa, stará přes 200 let, kterou však bohužel nedávno poškodila vichřice a její torzo bylo nevhodně zajištěno. Z vrcholu tohoto zajímavého místa je také velmi pěkný výhled do blízkého okolí.

Asi kilometr od obce Libomyšl, severním směrem, se nachází návrší Vyšebohy. Stojí tu ruiny bývalého hospodářského dvora, který byl postaven v 19. století na místě původní středověké vesničky, jejíž obyvatelé využívali nedalekého pramene vody. Na návrší s názvem Švestkovka se lesíkem táhne velmi zřetelná brázda, která vymezuje hranu čtyřúhelníku o délce strany větší než 100 metrů. Další viditelná brázda je z jižního směru návrší, jednalo se tedy pravděpodobně o nějaké pravěké významné sídliště. Ostatně, nedávno objevené místo pravěkého osídlení z doby halštatské bylo odkryto na vrcholu vedlejšího kopce s názvem Španělka, severovýchodním směrem od obce Libomyšl. Kopec protíná příčný val a zbytky vnějšího válcového opevnění a dalším nálezem byly fragmenty opevnění středověké tvrze, zvané Starý zámek. Dalším významným sídlištěm, dokonce z období eneolitu, je výšinné sídliště na vrcholu kopce Košík. Toto místo je úzce spjaté s vladykou Horymírem a koněm Šemíkem, tedy postavami ze Starých pověstí Českých.

Pravěká a raně středověká sídliště a pohřebiště, hroby mohylové kultury, nálezy z doby halštatské jsou tu k vidění i na dalších místech v okolí. Významými nalezišti jsou obec Želkovice, návrší Koncipudy, dvůr Kočvara, obec Netolice, obec Lážovice, návrší Housina, obec Lochovice, Praskolesy, Plešivec u Rejkovic, Otmíč a Skřipel. Zdejší krajina je tedy nejen působivá svými přírodními krásami, ale budete se procházet místy, kudy lidské stopy vytvářely otisky do půdy již po dlouhá staletí.

Turistický magazín